Kinderen hebben recht op plezier

Heel wat kinderen kunnen er door hun thuissituatie nooit eens lekker een dagje uit. Omdat er geen geld voor is. Of omdat er thuis andere problemen zijn.

Ook deze kinderen hebben recht op plezier. Stichting Samen Lachen geeft deze kinderen een ontspannend, creatief en leuk dagje uit.

Privacy Statement Stichting Samen Lachen

Stichting Samen Lachen (SL), verwerkt persoonsgegevens. In dit Privacy Statement informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je privacy-rechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn. Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief gegevensverzameling via de website) van SL, en geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Wij gaan op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en houden ons bij het verwezenlijken van onze doelstellingen aan de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg).

Verantwoordelijke

Stichting Samen Lachen (hierna SL genoemd), bij het KvK ingeschreven onder nummer 34242145, statutair gevestigd te Amsterdam, is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Wbp en Avg.

SL vindt het van essentieel belang dat de (persoonlijke) gegevens van haar achterban met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen open zijn over de wijze waarop jouw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG stelt. Je kunt je (persoonlijke) gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Verwerking van persoonsgegevens

SL verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere

 • het benaderen van ouders met betrekking tot deelname van hun kinderen aan onze uitjes;
 • het benaderen van vrijwilligers voor deelname aan uitjes en bijeenkomsten;
 • het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag van vrijwilligers;
 • het organiseren van uitjes;
 • het benaderen van potentiele sponsors of donateurs;
 • het versturen van een nieuwsbrief aan geregistreerde geïnteresseerden;
 • het reageren op berichten geplaatst via de website, via email of social media.
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archief doeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische dan wel statistische doeleinden;
 • het vergroten van de naamsbekendheid en het bereik van SL op de website en social media.

SL verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

Vrijwilligers:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats); telefoonnummer; geboortedatum; geslacht;
 • e-mailadres; foto’s van uitjes en bijeenkomsten; VOG.

Kinderen:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats); telefoonnummer; geboortedatum; geslacht;
 • e-mailadres; dieetwensen; foto’s van uitjes en bijeenkomsten.

Sponsors, donateurs en netwerk algemeen:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats); telefoonnummer; e-mailadres

Het aanmelden voor de uitjes

Aanmelden geschiedt afhankelijk van de stad via een inschrijfformulier, intakelijst of via de website. De verzamelde gegevens worden gebruikt om kinderen te selecteren voor deelname aan de uitjes, ouders te informeren over deelname van hun kinderen aan de uitjes, indeling van de groepen en inkoop van eten en drinken. Naam en leeftijd worden opgenomen in het draaiboek. Gegevens worden na maximaal anderhalf jaar verwijderd.

Ouders verlenen toestemming voor het verwerken en bewaren van de door hen verstrekte persoonsgegevens ten behoeve van deelname aan uitjes georganiseerd door Stichting Laat ze maar lachen voor de maximale duur van een jaar. We verwerken de gegevens om het volgende inzichtelijk te maken.

 • Vaststellen leeftijd binnen doelgroep 4 t/m 12 jaar, en indeling groepen.
 • Correspondentie met ouders/verzorgers aangaande het uitje
 • Eten en drinken tijdens het uitje
 • Bereiken ouder/voogd in geval van een calamiteit
 • Selectie van kinderen in geval van een overboeking

Het inschrijven als vrijwilliger

De persoonsgegevens van de vrijwilligers worden gebruikt voor het aanvragen van een VOG, voor het onderhouden van contact, en organisatie van de uitjes. Hieronder valt het selecteren en indelen van vrijwilligers voor de uitjes, het toesturen van de draaiboeken en uitnodigen voor overige activiteiten. Gegevens van vrijwilligers die stoppen worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

Steden kunnen er voor kiezen om een nieuwsbrief te onderhouden waarmee donateurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws, ontwikkelingen en aanverwante zaken. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Vertrouwelijke omgang met gegevens

SL gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen zodat persoonsgegevens worden beschermd. We delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van SL kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. SL maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Gegevensdeling met derden

Je persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. SL verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen

SL bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Gegevens inzien of verwijderen

Je kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan SL. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctie verzoek op grond van de Avg. Op verzoek zullen wij al jouw gegevens aan je overdragen. Je kunt ook verzoeken om jouw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover SL nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen na verwijdering van jouw gegevens, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om je persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of oneigenlijk gebruik, past SL passende beveiligingstechnologie toe. Als je gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Wij nemen daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden, denk bijvoorbeeld aan een intern beleid op vertrouwelijkheid.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt je deze richten SL via e-mail: info@laatzemaarlachen.com.
Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 26 januari 2020. SL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Controleer daarom regelmatig dit privacybeleid via onze website.